Säännöt

Yhdistyksen nimi on Kainuun Beagle Ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta beaglein koulutukseen, kilpailemiseen, kasvatukseen ja jalostukseen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muulloinkaan ole pääasiasiallisesti taloudellisesti laatua. Yhdistys voi kokouksessaan päättää liittymisestään jonkun kennelyhdistyksen jäseneksi

Yhdistyksen nimi on Kainuun Beagle Ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä jokaisen hyvänmaineisen henkilön. Yhdistyksen jäsenet ovat:

 1. kunniajäseniä,
 2. ainaisjäseniä tai
 3. vuosijäseniä.

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kokouksessaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin suuressa määrin edistänyt yhdistyksen päämääriä tai tarkoitusperiä. Tällöin vaaditaan, että 3 /4 annetuista äänistä on esitystä kannattanut. Vuosijäsenet suorittavat yhdistykselle liittymis- ja vuosi maksun, joiden suuruuden ensimmäisen kerran määrää yhdistyksen perustava kokous ja sitten vuosittain yhdistyksen vuosikokous. Ainaisjäsen maksaa vuosimaksun kymmenkertaisena. Kunniajäsenet eivät suorita maksuja. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi yksinkertaisella äänten enemmistöllä erottaa jäsenen:

 1. ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan ennen lokakuun ensimmäistä päivää,
 2. jos jäsen on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti
 3. rikkonut hyviä tapoja tai lainmääräyksiä.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen kerran perustavassa kokouksessa, sen jälkeen yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, ja rahastonhoitajan. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi voidaan valita myös hallituksen kuulumattomia yhdistyksen jäseniä. Virkoja voidaan yhdistää. Hallitus päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi jäsentä on läsnä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen päätetään kalenterivuosittain. Tilitarkastajien tarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset ovat:

 1. vuosikokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä,
 2. ylimääräinen kokous, joka pidetään jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1 /1 0 yhdistyksen jäsenistä ilmoittamansa asian johdosta sitä hallitukselta kirjallisesti anoo. Kutsu yhdistyksen kokoukseen tapahtuu vähintään 7 päivää ennen kokouksesta kullekin jäsenelle. Postitetulla kirjeellä tai lehti-ilmoituksella. Kokouksissa on kullakin läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan puheenjohtaja,
 2. todetaan kokouksen laillisuus,
 3. valitaan kaksi läsnä olevaa kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä kokouksen sihteeri ja kaksi äänten laskijaa,
 4. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
 5. vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili ehkä antavat aihetta.
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet,
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,
 8. määrätään liittymis- ja vuosimaksun suuruus,
 9. vahvistetaan alkavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§

Näiden sääntöjen muuttamista saadaan tehdä muutos vain yhdistyksen vuosikokouksessa, jotta päätös olisi pätevä, vaaditaan 3 / 4 annetuista äänistä muutosehdotuksen puolesta. Muutosehdotus on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään viikkoa ennen vuosikokousta ja ehdotus on hallituksen pöytäkirjan muodossa annetun lausunnon kera esitettävä vuosikokouksen käsiteltäväksi.

11§

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa ja päätöksen tekemiseen tarvitaan vähintään 3 /4 annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa, luovutetaan sen varat kokouksen päätöksen mukaan jollekin rekisteröidylle yhdistykselle, joka työskentelee beagle rodun edistämiseksi tai jollekin muulle rekistöröidylle kennelyhdistykselle.

12 §

Muuten noudetaan mitä laissa yhdistyksessä säädetään.